Tietosuoja-
Seloste

Tietosuoja-seloste

Alla olevassa tietosuojaselosteessa kerromme, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietoja Re:start-hankkeessa. Sen jälkeen kerromme täydentävistä rekistereistä (ESR Henkilö -järjestelmä, Metropolian projekti- ja hanketoiminnan hallintarekisteri).

Re:start-hankkeen tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

 

1. Rekisterin nimi

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen henkilörekisteri

 

2. Rekisterinpitäjä

Nimi:
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot:
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö:
Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö:
Nimi: Antti-Veikko Salo
Tehtävä: Projektipäällikkö, Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hanke
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: antti-veikko.salo@metropolia.fi

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot:
Nimi: Antti-Veikko Salo
Tehtävä: Projektipäällikkö, Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hanke
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: antti-veikko.salo@metropolia.fi

 

3. Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Tuulia Aarnio
Puhelin: 040 844 0690
Sähköposti: tietosuojavastaava@metropolia.fi

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeessa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä tietoa ammatillisen koulutuksen reformista, media-alan koulutuksesta ja työllistymisestä, työssäoppimisesta ja erilaisista oppimistavoista. Kerättyä tietoa ja sen pohjalta laadittuja toimintaehdotuksia on tarkoitus levittää koulutuksen järjestäjille, media-alan toimijoille, työvoima- ja opetusalan viranomaisille, päätöksentekijöille sekä alan järjestöille ja muille toimijoille koulutus- ja työllistämistoiminnan kehittämistä varten.

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen henkilörekisteriin kerättyjä tietoja käytetään pääasiassa hankkeen toiminnasta ja tuloksista viestimiseen ja tiedottamiseen, työssäoppimisen kehittämiseen ja vaikuttavuusseurantaan liittyvien kyselyiden ja haastatteluiden toteuttamiseen. Lisäksi rekisteriä käytetään hankkeen osallistujien kanssa tapahtuvan yhteydenpidon hoitamiseen sekä osallistujien työssäoppimiseen ja työharjoitteluun liittyvän ohjaus- ja koulutustoiminnan järjestämiseen.

Hankkeen toimintaan liittyvästä ammatillisen koulutuksen tutkinnon osien opintosuoritusten vastaanottamisesta vastaavat kolmannet osapuolet. Hankkeelle ei synny henkilörekisteriä niiden osalta.

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen henkilörekisteriä täydentävät seuraavat Metropolian rekisterinpitäjyyden alle kuuluvat henkilörekisterit tietosuojaselosteineen:

1. Työ- ja elinkeinoministeriön edellyttämä, mutta Metropolian rekisterinpitäjyyden alle kuuluva Metropolian ESR Henkilö -hankkeisiin liittyvä henkilörekisteri. Mainittua rekisteriä koskee myös Työ- ja elinkeinoministeriön yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja ”ESR henkilö” -rekisteri.

2. Metropolian projekti- ja hanketoiminnan hallintarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen henkilörekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun ja julkisen vallan käyttöön. Henkilötietoja käsitellään koulutustarpeen, koulutuksen ja työssäoppimisen organisointia, tarkkailua ja seurantaa sekä yhteenvetojen ja raporttien tekemistä varten. Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen henkilörekisteriä täydentävien rekisterien (yllä mainitut henkilörekisterit 1–2) sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, oikeusperuste ja muut tiedot on mainittu niiden omissa tietosuojaselosteissaan.

 

5. Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen henkilörekisterin henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

 

6. Rekisterin henkilötietoryhmät

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja:

 • hankkeen osallistujien ja sidosryhmien edustajien perustiedot: etunimi, sukunimi, puhelin, sähköposti
 • hankkeen nuorisokohderyhmään kuuluvien osallistujien opiskelutilanne, työssäoppimispaikka- ja aika sekä tieto suoritetuista tutkinnoista
 • hankkeen työpaikkaohjaajakohderyhmään kuuluvien osallistujien ammattinimike ja työtehtävä
 • hankkeen järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuvilta etunimi, sukunimi, edustettu organisaatio, allekirjoitus, opiskelutilanne, ikä, sukupuoli ja tieto suoritetusta tutkinnosta.
 • vaikuttavuusseurantaa varten haastateltavien ja kyselyihin vastaavien osallistujien ja sidosryhmien edustajien kokemukset ja näkemykset opiskelusta, työssäoppimisesta ja työllistymisestä.

 

7. Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti hankkeen osallistujilta itseltään näiden aloittaessa hankkeeseen osallistumisen. Joissain tapauksissa tietoja voidaan saada hankekumppaneiden (mm. ammatilliset oppilaitokset) kautta, kuitenkin niin, että varsinainen tietojen kerääminen rekisteriin tapahtuu vasta osallistujan aloittaessa hankkeessa ja tiedot kerätään tällöin häneltä itseltään. Tiedonhankintaan, yhteistyökumppanien etsimiseen ja hankkeesta tiedottamiseen tarvittavat henkilötiedot kerätään yritysten ja organisaatioiden julkisilta kotisivuilta.

 

8. Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät

Henkilörekisterissä olevia tietoja käsitellään Metropolian hankkimilla eri tietojärjestelmillä, sovelluksilla ja ohjelmistoilla.

 

G Suite for Education

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen henkilörekisteriin voidaan kerätä tietoa ja hallinnoida sitä Googlen työvälinesovelluspakettiin kuuluvalla, erityisesti oppilaitoksiin suunnatulla sovelluspaketilla G Suite for Education. Henkilötietoja voidaan kerätä sovelluspakettiin kuuluvaan Google Drive -pilvitallennuspalveluun ja hallinnoida oheisohjelmilla, kuten Google Docs, Sheets ja Slides. Tietoa voidaan kerätä sovelluspakettiin kuuluvalla Google Forms sovelluksella.

 

Microsoft for Education (O365)

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen henkilörekisteriin voidaan kerätä tietoa ja hallinnoida sitä Microsoftin työvälinesovelluspakettiin kuuluvalla, erityisesti oppilaitoksiin suunnatulla sovelluspaketilla Microsoft for Education (O365). Henkilötietoja voidaan kerätä sovelluspakettiin kuuluvaan pilvitallennuspalveluun ja hallinnoida pakettiin kuuluvilla ohjelmilla, kuten Microsoft Word, Microsoft Excel ja Microsoft Powerpoint.

 

Metropolian sähköpostijärjestelmä

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen työntekijät käyttävät Metropolian sähköpostijärjestelmää. Metropolian sähköpostijärjestelmä on hankittu osana Microsoft for Education (O365) -pakettia. Sähköpostipalvelin, jolla mm. henkilötietoja käsitellään, on kuitenkin Metropolian oma, Suomessa sijaitseva palvelin.

 

WordPress-alusta

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen verkkosivu hyödyntää WordPress-alustaa, joka toimii Metropolian omalla palvelimella. Sivustolla käytetään evästeitä sen käytettävyyden parantamiseksi ja evästeistä tiedottamiseksi.

 

9. Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen henkilörekisterin sisältämiin henkilötietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä. Kaikki käytettävät järjestelmien/laitteiden/ohjelmistojen toimittajat (yritykset niiden takana) ovat tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajiksi ja säännönmukaisen luovutuksen saajaksi rekisterin taholta.

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen henkilörekisterin sisältämiin henkilötietoihin annetaan tarvittaessa pääsy Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen työntekijöille tiedotus-, ohjaus- ja koulutustarkoituksiin. Pääsyoikeus vaikuttavuusseurantaan liittyvien kyselyiden ja haastatteluiden aineistoon rajataan seurannan tekijään ja projektipäällikköön.

Henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti on laadittu Metropoliassa seuraavien järjestelmätoimittajien ja palveluntarjoajien kanssa:

Google LLC ja Metropoliassa hyväksytyt Google-sidonnaiset pilvipalvelutyövälineet (Oma-intranetin työkalut-valikon pilvipalveluista löytyvät Google-sidonnaiset pilvipalvelut)

Microsoft Corporation ja Metropoliassa hyväksytyt Microsoft-sidonnaiset pilvipalvelutyövälineet (Oma-intranetin työkalut-valikon pilvipalveluista löytyvät Microsoft-sidonnaiset pilvipalvelut)

 

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen henkilörekisterissä käytetään henkilötietojen käsittelyyn pilvipalveluita, joissa henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin.

Henkilötiedon siirtäminen EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuu tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti käytettäessä Google- ja Microsoft-sidonnaisia pilvipalvelutyövälineitä.

Metropolian ja Google LLC:n välillä voimassa oleva henkilötietojen käsittelysopimus pohjautuu Googlen G Suite pilvipalveluiden yleiseen sopimukseen, koska kaikki Google-sidonnaiset sovellukset (kuten Google Drive-tallennusalustasovellus) on otettu Metropoliassa käyttöön osana G Suite -pilvikokonaisuutta.

Tässä sopimuskokonaisuudessa hyväksytään kansainvälisten henkilötietojen siirto GDPR-alueen ulkopuolelle eli EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Google LLC ilmoittaa eurooppalaisille kumppaneilleen soveltavansa kansainvälisten henkilötietojen siirtojen osalta EU komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita erityisinä suojatoimenpiteinä.

Google LLC:n ja Metropolian välillä voimassa olevassa henkilötietojen käsittelysopimuksessa todetaan, että seuraavan linkin takaa löytyvältä tallennusalustalta löytyvät aina ajantasaiset tiedot siitä, missä fyysisissä sijainneissa asiakkaan henkilötieto (metropolialainen henkilö) on tallennettuna Googlen datakeskuksiin/palvelimille:

”Data Center Information. Information about the locations of Google data centers is available at https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/hamina/

Metropolian ja Microsoft Corporationin välillä laadittu henkilötietojen käsittelysopimus pohjautuu Microsoftin pilvipalveluiden yleiseen sopimukseen, koska Microsoft Office 365 Education on otettu Metropoliassa käyttöön osana Microsoftin pilvikokonaisuutta. Näissä sopimuskokonaisuuksissa hyväksytään kansainvälisten henkilötietojen siirto vain EU- ja ETA-alueelle eli GDPR-alueelle.

Microsoft Corporation ilmoittaa Microsoft Office 365 Education -järjestelmää käyttäville eurooppalaisille kumppaneilleen soveltavansa kansainvälisten henkilötietojen siirtojen osalta EU komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita erityisinä suojatoimenpiteinä:

https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/Compliance/EU-Model-Clauses

Microsoftin pilvikokonaisuuteen liittyvän sopimuksen voi käydä läpi ja tarkastaa halutessaan täältä https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter

 

11. Henkilötietojen säilyttämisaika

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen henkilörekisterin yhteydessä kerätyt ja käsiteltävät henkilötiedot (muut kuin henkilörekisteriä täydentävät rekisterit ja niiden tietosuojaselosteissa ilmoitetut) poistetaan hankkeen päättyessä vuoden 2020 lopussa.

Vaikuttavuusseurantaa varten kerättävä aineisto anonymisoidaan välittömästi seurantahaastattelun tai sähköisen kyselyn yhteydessä, eikä aineistoon kirjata henkilötietoja, joiden pohjalta henkilön voi helposti tunnistaa. Aineistosta kootaan seurantakooste, jossa seurantaan osallistuvien henkilöiden vastaukset kootaan aihepiireittäin yhteen. Tällöin yhden henkilön eri kysymyksiin antamia vastauksia ei voi yhdistää toisiinsa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Alkuperäisaineistot hävitetään Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen päättyessä. Lopulliset seurantatulokset raportoidaan ryhmätasolla eikä yksittäisten henkilöiden tunnistaminen ole niistä mahdollista. Aineistosta johdettavat koosteet ja tulokset eivät sisällä henkilötietoja eivätkä synnytä henkilörekisteriä.

Jos rekisteröity ilmoittaa halukkuudestaan poistaa tietonsa Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen henkilörekisteristä, tiedot poistetaan heti.

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen henkilörekisteriä täydentävien rekisterien osalta on tietojen säilytysaika seuraava rahoittajan vaatimuksesta:

ESR Henkilö -järjestelmää varten kerätyt ja käsiteltävät henkilötiedot säilytetään:

Manuaalinen aineisto

Lomakkeita säilytetään rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (358/2014) 30 §:ssä säädetyn ajan, vähintään 10 vuotta hankkeen päättymisestä. Säilytysajan päätyttyä lomakkeet hävitetään todisteellisesti siten, että ne silputaan tai laitetaan lukittuun paperinkeräysastiaan hävitettäväksi.

Sähköinen rekisteri

Tiedot hävitetään ESR Henkilö -järjestelmästä ESR-ohjelmakauden 2014–2020 päättymisen jälkeen. Hallintoviranomainen eli työ- ja elinkeinoministeriö huolehtii ESR Henkilö -järjestelmän tietojen hävittämisestä. Koska hallintoviranomaista koskee yleisasetuksen (EU 1303/2013) artikla 140 ja siinä säädetyt lisävaatimukset, tarkoittaa käytännössä säilyttämisaika sitä, että tiedot hävitetään järjestelmästä ohjelmakauden päättymisen jälkeen ja lisävelvoitteiden päättymisen jälkeen ja tämä sääntely kokonaisuudessaan ulottuu arviolta vuoteen 2034.

Metropolian projekti- ja hanketoiminnan hallintarekisterissä kerätyt ja käsiteltävät henkilötiedot säilytetään rekisterissä lähtökohtaisesti pysyvästi Kansallisarkiston 12.9.2017 julkaiseman ns. AMK-päätöksen, asiakohdan 13 mukaisesti (Kansallisarkiston päätös, diaarinumero: AL/20757/07.01.01.03.02/2016, asiakohta 13 ”Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI-)toiminta”

TKI-hankkeiden ja projektien kilpailuttamiseen liittyvät asiakirjatiedot (hankinta-asiakirjat) ovat kuitenkin määräajan säilytettäviä.

 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

 

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Metropolian intranetistä löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Rekisteröidyn ollessa henkilökunnan edustaja, voi hän toimittaa pyyntölomakkeen Metropolian henkilöstöhallinnon yksikölle. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian työntekijälle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus
Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus
Leiritie 1, 01600 Vantaa

Ohessa käyntiosoite Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön:

Metropolian Myllypuron kampus (C- ja D-rakennus, 5.krs.)
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta ja/tai henkilöstöhallinnon yksiköstä pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tuulia.aarnio@metropolia.fitietosuojavastaava@metropolia.fi).

Rekisteröidyn tietopyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

 

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

 

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

 

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu.

 

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisteristerinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

 

13. Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

 

14. Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

 

15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

 

16. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.

Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.

Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.

Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

17. Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot

Henkilörekisterin ja sen sisältämien tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen henkilörekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri, jonka avulla hallitaan Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen toimintaa ja viestintää, kerätään aineistoa vaikuttavuusseurantaa varten ja tiedotetaan hankkeen tuloksista.

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen henkilörekisteriin ei kenenkään ole pakko liittyä jäseneksi. Jos rekisteröity ilmoittaa halukkuudestaan poistaa tietonsa rekisteristä, tiedot poistetaan heti.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään tai julkisista yritysten ja organisaatioiden internetsivuilta.

 

18. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Euroopan sosiaalirahaston henkilöjärjestelmään kerättävät tiedot

Re:start-hanke kuuluu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaamaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan. ESR-hankkeisiin osallistuneista henkilöistä kerätään tietoja, joiden avulla halutaan varmistua siitä, että hankkeiden toimenpiteet kohdentuvat juuri niihin henkilöryhmiin, joiden tilannetta hankkeilla pyritään parantamaan. Alla olevissa selosteissa kerrotaan tietojen keräämisen syistä ja tavoista sekä henkilötietojen käsittelystä.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamiin hankkeisiin osallistuvista henkilöistä kerättävät henkilötiedot (pdf)

ESR-henkilörekisterin tietosuojaseloste (pdf) (Työ- ja elinkeinoministeriö)

ESR Henkilö -järjestelmää varten syötettävien henkilötietojen rekisteri (Metropolia)

Metropolian projekti- ja hanketoiminnan hallintarekisteri

Tietosuojaseloste: Metropolian projekti- ja hanketoiminnan hallintarekisteri